ANVÄNDARVILLKOR (01-06-2024)

1. Inledning

Denna sida beskriver användarvillkoren som gäller för alla internetanvändare som besöker www.vaccinservice.se (”Webbplatsen”). Genom att använda Webbplatsen åtar du dig att följa dessa användningsvillkor utan förbehåll. Om du inte samtycker till dessa användningsvillkor ska du avstå från att använda Webbplatsen. Vi råder dig att konsultera dessa användningsvillkor regelbundet eftersom de kan ändras ibland och utan föregående meddelande. Datum för den senaste uppdateringen anges ovan.

2. Immateriella rättigheter

Webbplatsen tillhör och drivs av Sanofi AB (hädanefter ”Sanofi”, ”vi” eller ”oss”), ett närstående bolag till det franska moderbolaget Sanofi S.A. Presentationen och var och en av komponenterna, inklusive varumärken, logotyper och domännamn, som publiceras på Webbplatsen, skyddas av lagar om immateriella rättigheter och tillhör Sanofi S.A. eller dess närstående bolag, eller deras användning är föremål för ett godkännande.

Ingen komponent på Webbplatsen får helt eller delvis kopieras, reproduceras, modifieras, redigeras, hämtas, ändras, överföras eller distribueras på något som helst sätt eller på något som helst medium utan föregående skriftligt samtycke från Sanofi. Endast kopiering för icke-kommersiellt eller personligt bruk (inklusive finansiella eller mediarapporteringsändamål) är tillåten.

Följande meddelande bör finnas på alla auktoriserade kopior av hela eller delar av Webbplatsens innehåll: ”COPYRIGHT 2024 SANOFI – ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA.”

Sanofi S.A. eller dess tillhörande bolag förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder för varje brott mot dess immateriella rättigheter.

3. Informationens karaktär

Information, särskilt ekonomisk information som publiceras på Webbplatsen, ska inte betraktas som en rekommendation att investera. Informationen bör under inga omständigheter tolkas som prospektering eller som ett offentligt erbjudande, och den är inte heller ett erbjudande om att teckna, köpa eller omsätta aktier eller andra värdepapper i Sanofi S.A och/eller dess tillhörande bolag. Ekonomisk information som publiceras på Webbplatsen uppdateras regelbundet (om någon finansiell information förekommer online).

Webbplatsen kan erbjuda expertutlåtanden för ett visst område i anslutning till innehållet på Webbplatsen eller utdrag från tidningsartiklar. Sådan information återger endast den konsulterade expertens eller tidningens åsikt och överensstämmer inte nödvändigtvis med Sanofi. Sådana experter är inte anställda hos Sanofi och får ingen ersättning från Sanofi för att de använder sin åsikt. Sanofi är inte ansvarigt för riktigheten i eller fullständigheten av någon sådan information eller åsikt. Ett expertutlåtande återspeglar endast expertens personliga åsikt och ska under inga omständigheter betraktas som Sanofis åsikt eller ansvar.

Webbplatsen kan också innehålla information om sjukdomar, hälsa, fitness, läkemedel och medicinska behandlingar. Detta är endast i informationssyfte och är inte avsett att ersätta råd från din egen läkare eller apotekspersonal. Du ska inte använda denna information för att diagnostisera någon sjukdom eller något fysiskt problem, eller för att förskriva eller använda läkemedel som presenteras på Webbplatsen.

Webbplatsen är inte avsedd att användas för att rapportera hälsoproblem, biverkningar eller produkttekniska klagomål, eller för att ställa tekniska eller medicinska frågor om Sanofis produkter. I sådana fall bör du vända dig till din egen läkare eller apotekspersonal.

4. Länkar till andra webbplatser

Om Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje parter, tillhandahålls dessa länkar endast för din information. Sanofi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser och tar inget ansvar för dem eller för någon förlust eller skada som kan uppstå från din användning av dem. Förekomsten av en länk mellan Webbplatsen och en tredje parts webbplats eller resurs innebär inte på något sätt att Sanofi på något sätt godkänner innehållet på dessa webbplatser eller resurser, eller någon användning till vilken sådant innehåll kan sättas.

Det är ditt ansvar att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förhindra att din dator eller (mobila) enhet skadas av virus eller annat tekniskt skadligt material eller av bedrägliga intrång av en tredje part.

Tredjepartswebbplatser kan innehålla hyperlänkar till Webbplatsen. Inga sådana länkar får installeras utan Sanofis föregående uttryckliga skriftliga samtycke. Sanofi ansvarar inte på något sätt för otillgängligheten av sådana tredjepartswebbplatser. Sanofi granskar, kontrollerar eller godkänner inte dessa webbplatser och tar inget ansvar för innehåll, reklam, produkter eller annat material som finns tillgängligt på eller är tillgängligt via dessa webbplatser.

5. Personuppgifter

Sanofi respekterar integriteten för varje individ som besöker Webbplatsen. När du besöker och använder denna webbplats kan Sanofi behandla personuppgifter från dig. I detta syfte är Sanofi personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Granska vår integritetspolicy vilken förklarar dina rättigheter och vårt ansvar med avseende på personuppgifter som behandlas som samlas in via Webbplatsen.

6. Cookies

Denna webbplats använder ”cookies”. Vissa cookies är nödvändiga för att göra denna webbplats tillgänglig för dig, andra cookies gör det möjligt för oss att analysera och mäta användare och trafik till Webbplatsen. Cookies används också av oss, annonsörer och andra partner för att visa annonser som är mer relevanta för dina intressen. Vissa av dessa cookies kan kräva ditt förhandsgodkännande. För mer information och för att se vilka cookies vi använder, läs vår cookiepolicy.

7. Ansvarsbegränsningar

Sanofi kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att informationen som publiceras på Webbplatsen är korrekt och aktuell och förbehåller sig rätten att ändra innehållet när som helst utan föregående meddelande. Sanofi lämnar dock ingen garanti eller garanti för riktigheten eller fullständigheten av sådan information, och vi garanterar inte heller att informationen är aktuell.

Med undantag för direkta skador till följd av avsiktlig försummelse eller grov vårdslöshet av Sanofi, frånsäger sig Sanofi ansvar för:

  • eventuella skador till följd av eventuella felaktigheter, fel eller försummelse när det gäller information som är tillgänglig på Webbplatsen;
  • eventuella skador till följd av olagligt intrång av en tredje part som medför att information eller objekt på Webbplatsen ändras;
  • och mer allmänt, för skador, oavsett form, till följd av (i) åtkomst eller oförmåga att få åtkomst till Webbplatsen, (ii) användning av Webbplatsen, inklusive någon bugg eller något virus som kan infektera din dator eller någon annan egendom, och/eller (iii) kredit som ges till någon information som direkt eller indirekt kommer från Webbplatsen.

Informationen och materialen på Webbplatsen tillhandahålls ”i befintligt skick” utan någon som helst garanti, vare sig underförstått eller uttryckligen.

8. Webbplatsens tillgänglighet

Genom att besöka weebsidan bekräftar du (i) att det är tekniskt omöjligt att Webbplatsen ska tillhandahållas fritt från defekter och att Sanofi inte åtar sig något ansvar för detta; (ii) att programmet vid vissa tidpunkter kan vara tillfälligt otillgängligt; och (iii) att driften av Webbplatsen kan påverkas negativt av händelser och/eller problem utanför Sanofi kontroll, till exempel överförings- och telekommunikationslänkar mellan Sanofi och du och mellan Sanofi och andra system och nätverk.

Sanofi och/eller våra leverantörer kan när som helst, tillfälligt eller permanent, ändra eller avbryta alla eller delar av programmet för att utföra underhållsarbete och/eller göra förbättringar och/eller ändringar av Webbplatsen.. Sanofi ansvarar inte för någon ändring av eller avstängning eller avbrott av Webbplatsen.

9. Allmän information

Webbplatsens utgivare:

SANOFI AB, a company duly organized under the laws of Sweden, having its registered office located at Franzéngatan 6, 112 51 Stockholm Sweden


Webbhotell:

Amazon Web Services EMEA SARL ett företag som vederbörligen har bildats och registrerats i Luxemburgoch som har sin registrerade adress på 38 Avenue John F Kennedy, L-1855 Luxemburg.

10. Tillämplig lag och behörig domstol

Dessa användarvillkor och ditt besök på Webbplatsen styrs av Svenska lag, och alla anspråk som härrör från eller är relaterade till ett besök på Webbplatsen är föremål för den behöriga Svenska  domstol.