RSV = RESPIRATORISKT SYNCYTERIVIRUS

RSV I SVERIGE

Av alla barn under två år behöver 1–3 % varje år sjukhusvård på grund av RSV, och av dessa är runt 80 % tidigare friska fullgångna barn.1,2

Säsongen 2021-2022 drabbades Sverige av en historiskt svår RSV-epidempi. Barnsjukvården rapporterade i flera delar av landet ett ansträngt läge. Den intensiva starten under den senaste säsongen beror troligen främst på ett lågt skydd i befolkningen till följd av restriktionerna relaterade till covid-19-pandemin. Det är dock viktigt att konstatera att RS-virus är en allvarlig sjukdom som varje år skapar stor börda även utan effekt från pandemin.

För att minska antalet sjukdomsfall, sjukhusinläggningar och minska belastningen på de barnavdelningar som idag har ett ansträngt läge finns ett behov av att skydda alla spädbarn mot RSV.

LÄS DEN SVENSKA
RSV-RAPPORTEN

RSV ÄR EN AV DE FRÄMSTA ORSAKERNA TILL SJUKHUS­INLÄGGNINGAR AV BARN UNDER 1 ÅR.

RSV är ett säsongsvirus som drabbar nästan alla barn före 2 års ålder.1

I de flesta fall är symtomen milda och liknar en förkylning men sjukdomen kan förvärras och ge infektioner i lungorna (så som bronkiolit och lunginflammation).3

85%

MAJORITETEN AV ALLA BARN SOM HAMNAR PÅ SJUKHUS PÅ GRUND AV RSV ÄR FRISKA FULLGÅNGNA BARN.4

Det är välkänt att prematurt födda barn och barn med underliggande sjukdomar löper stor risk för allvarlig sjukdom och sjukhusinläggning pga RSV.1

Men över 80 % av sjukhusinläggningarna pga RSV sker hos tidigare friska fullgånga barn.*4

*Baserat på en norsk studie kring sjukdomsbördan av RSV hos barn under fem år utförd mellan 2015 -2018 hade 85 % av barnen som vårdades för RSV inte några underliggande sjukdomar (prematurt födda klassades som en underliggande sjukdom).

ALLVARLIG RSV-SJUKDOM ÄR OFÖRUTSÄGBAR5

Alla spädbarn, oavsett om de är friska och fullgångna, för tidigt födda eller med underliggande sjukdomar, kan bli sjukhusinlagda under sin första RSV-säsong.5

RSV PÅVERKAR:

FAMILJER

KOL Silke Mader
(Chairwoman, EFCNI)

SPÄDBARN

KOL Harish Nair
(Co-Director, Centre for Global Health at University of Edinburgh)

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

KOL George Valiotis
(Executive Director - European Health Management Association, EHMA)

ALLVARLIG RSV-SJUKDOM ÄR OFÖRUTSÄGBAR.5

Alla spädbarn, oavsett om de är friska och fullgångna, för tidigt födda eller med underliggande sjukdom, kan bli sjukhusinlagda under sin första RSV-säsong.5

RSV är en vanlig orsak till övre luftvägsinfektion och den vanligaste orsaken till nedre luftvägsinfektion hos barn under ett år.1,3

Bland de yngsta barnen med RSV är symtomen irritabilitet, minskad aktivitet och andningssvårigheter.1,3

Sjukhusinläggningar är bara en del av samhällsbördan av RSV:

RSV utgör en betydade sjukdomsbörda i öppenvården.6

Cirka en av fyra i övrigt friska sjukhusinlagda barn med RSV intensivvårdas. Siffran skiftar geografiskt samt mellan olika studier.7

HUR KAN VI HINDRA SPRIDNINGEN AV RSV, REDAN IDAG?

Vi kan inte förutse vilka barn som blir allvarligt sjuka i RSV3 men vi kan försöka förhindra att barn kommer i kontakt med viruset.

Läs mer om hälsorekommendationer gällande hygienåtgärder för att förhindra RSV smitta och hur man känner igen symtomen på en pågående infektion inklusive andningssvårigheter.

INFORMERA FÖRÄL­DRAR OM RSV OCH SJUKDOMEN:3

Ett spädbarns första RSV-säsong (vanligtvis oktober till mars) utsätter barnet för en betydande hälsorisk

Spädbarn kan smittas via kontaminerade ytor och i nära kontakt med andra smittade

RSV sprids vanligtvis via kontakt med andra smittade syskon eller andra barn

Hjälp föräldrar att känna igen tidiga symptom på RSV och förklara när man omedelbart ska söka läkarvård

YTTERLIGARE HYGIEN­ÅTGÄRDER FÖR ATT UNDVIKA SMITTO­SPRIDNING:3,8

Försök att undvika kontakt mellan spädbarn och syskon, vänner och familj med förkylningssymtom

Tvätta händerna ofta med tvål i 20 sekunder för att undvika smittoöverföring

Täck hosta och nysningar med näsduk eller ärmen – inte med händerna

Tvätta och desinficera ytor som barnen berör

INTRESSERAD AV
NYHETSBREV OM RSV?

 

Referenser:

  1. Läkemedelsverket. Handläggning av RSV-infektioner - bakgrundsdokumentation. https://www.sls.se/globalassets/rav/rekommendationer/handlaggning_av_rsv-infektioner_bakgrundsdokumentation.pdf (senast åtkomst 02.06.2022)
  2. Svensson C et al. Incidence, risk factors and hospital burden in children under five years of age hospitalised with respiratory syncytial virus infections. Acta Paediatr. 2015 Sep;104(9):922-6
  3. Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om RS-virusinfektion. (https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/respiratory-syncytial-virus-rsv/) (senast åtkomst 02.06.2022)
  4. Havdal LB, et al, The burden of respiratory syncytial virus in children under 5 years of age in Norway. J Infect. 2022 Feb;84(2):205-215. doi: 10.1016/j.jinf.2021.12.008. Epub 2021 Dec 11. PMID: 34906596.
  5. Bianchini S et al. Role of Respiratory Syncytial Virus in Pediatric Pneumonia. Microorganisms. 2020 Dec 21;8(12):2048.
  6. Hall CB et al. The burden of respiratory syncytial virus infection in young children. N Engl J Med. 2009 Feb 5;360(6):588-98.
  7. Arriola C et al. Estimated Burden of Community-Onset Respiratory Syncytial Virus-Associated Hospitalizations Among Children Aged <2 Years in the United States, 2014-15. J Pediatric Infect Dis Soc. 2020 Nov 10;9(5):587-595.
  8. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). RSV in Infants and Young Children. https://www.cdc.gov/rsv/high-risk/infants-young-children.html (senast åtkomst 02.06.2022)

 

 

MAT-SE-2200507-2.0-11/2023