Välkommen till Vaccinservice

Här kan du som kund enklare beställa våra vacciner antingen via telefon, fax, e-post eller direkt på webben.

banner_img
 

 

Produkter

Våra vacciner från A till Ö. Klickar du på rubrikerna nedan länkas du vidare till FASS.se för allmänheten.

Act-HIB
Avaxim
Hexyon
Imovax-Polio
Rabies-Imovax (Kan ej tillhandahållas för tillfället)
Stamaril
Tetravac
Typhim Vi
VaxigripTetra
ViATIM

Act-Hib® (Haemophilus influenzae typ b polysackarid), pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. Rx, EF, J07AG01. Indikation: Förebyggande av invasiva infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ b (såsom hjärnhinneinflammation, blodförgiftning, cellulit, ledinflammation, struplocksinflammation, lungsjukdom, benröta) hos spädbarn från 2 månaders ålder.

För ytterligare information, se www.fass.se. Kontaktuppgifter: Act-Hib tillhandahålls av Sanofi AB, Box 300 52, 10425 Stockholm, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén: 2018-06-07

Avaxim® (hepatit A-virus, inaktiverat), injektionsvätska, suspension i förfylld spruta. Rx, EF, J07BC02. Indikation: Aktiv immunisering mot infektion orsakad av hepatit A-virus hos mottagliga vuxna och ungdomar som är 16 år eller äldre. Användningen av Avaxim ska utgå ifrån officiella rekommendationer.

För ytterligare information, se www.fass.se. Kontaktuppgifter: Avaxim tillhandahålls av Sanofi AB, Box 300 52, 10425 Stockholm, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén: 2018-07-19

Hexyon® (vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B, polio och Haemophilus influenzae typ b), injektionsvätska suspension. Rx, EF, J07CA09. Indikation: Primär och boostervaccination av småbarn och spädbarn från 6 veckors ålder mot difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B, polio och invasiva sjukdomar som orsakas av Haemophilus influenzae typ b (Hib). Användningen av Hexyon ska ske enligt officiella rekommendationer.

För ytterligare information, se www.fass.se. Kontaktuppgifter: Hexyon tillhandahålls av Sanofi AB, Box 300 52, 10425 Stockholm, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén: 2018-01

Imovax Polio®(vaccin mot polio, inaktiverat), injektionsvätska suspension. Rx, EF, J07BF03. Indikation: Aktiv immunisering mot polio av spädbarn, barn och vuxna, både för primär immunisering och påföljande boosterdoser.

För ytterligare information, se www.fass.se. Kontaktuppgifter: Imovax Polio tillhandahålls av Sanofi AB, Box 300 52, 10425 Stockholm, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén: 2018-10-19

Rabies-Imovax®(vaccin mot rabies framställt på cellkultur (rabiesvirus inaktiverat)), pulver och vätska till injektionsvätska, suspension, Rx, EF, J07BG01. Indikation: Profylaktiskt mot rabies. Kan användas både som preexpositionsprofylax till personer som löper stor risk att utsättas för rabiessmitta och som postexpositionsprofylax vid inträffad exposition för rabies.

För ytterligare information, se www.fass.se. Kontaktuppgifter: Rabies-Imovax tillhandahålls av Sanofi AB, Box 300 52, 10425 Stockholm, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén: 2019-01-15

Stamaril®(vaccin mot gula febern, levande), pulver och vätska till injektionsvätska, suspension. Rx, EF, J07BL01. Indikation: Aktiv immunisering mot gula febern hos personer från 9 månaders till 60 års ålder som: reser till, passerar genom eller bor i ett endemiskt område, reser till ett land där det krävs ett internationellt vaccinationsintyg för inresa (vilket eventuellt kan bero på den föregående resvägen), hanterar potentiellt smittsamma material (t.ex. laboratoriepersonal). Rekommenderas ej till barn 6-9 mån ålder utom under särskilda omständigheter. För personer över 60 år skall vaccinet endast ges om det finns signifikant och oundviklig risk för att smittas av gula febern.

För ytterligare information, se www.fass.se. Kontaktuppgifter: Stamaril tillhandahålls av Sanofi AB, Box 300 52, 10425 Stockholm, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén: 2018-02-05

Tetravac®(kombinationsvaccin mot difteri, tetanus, kikhosta och polio), injektionsvätska suspension. Rx, EF, J07CA02. Indikation: Aktiv immunisering mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio. Grundimmunisering av spädbarn samt boosterimmunisering av barn som tidigare har blivit grundimmuniserade med ett difteri-tetanus- helcells- eller acellulärt pertussis (kikhosta)- polio vaccin.

För ytterligare information, se www.fass.se. Kontaktuppgifter: Tetravac tillhandahålls av Sanofi AB, Box 300 52, 10425 Stockholm, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén: 2018-02-05

TyphimVi® (polysackaridvaccin mot tyfoidfeber (Salmonella typhi)), injektionsvätska, lösning i förfylld spruta. Rx, EF, J07AP03. Indikation: Aktiv immunisering mot tyfoidfeber hos vuxna eller hos barn över 2 år och särskilt för personer som kommer att vistas i områden där hög risk för tyfoidfebersmitta föreligger.

För ytterligare information, se www.fass.se. Kontaktuppgifter: Typhim Vi tillhandahålls av Sanofi AB, Box 300 52, 10425 Stockholm, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén: 2018-05-18

VaxigripTetra®(influensavaccin (spjälkat influensavirus, inaktiverat, av fyra stammar)), injektionsvätska, suspension i förfylld spruta, Rx, EF, J07BB02. Indikation: Aktiv immunisering av vuxna och barn från 6 månader och uppåt för att förebygga influensa. Vaccinet uppdateras årligen för att överensstämma med rekommendationer från WHO (norra hemisfären) och beslut inom EU inför varje influensasäsong. Användning av VaxigripTetra ska bedömas på basis av officiella rekommendationer.

För ytterligare information se: www.fass.se. Kontaktuppgifter: VaxigripTetra tillhandahålls av Sanofi AB, Box 300 52, 10425 Stockholm, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén: 2018-08-07

ViATIM® (hepatit A-vaccin (inaktiverat, adsorberat), polysackaridvaccin mot tyfoidfeber), suspension och vätska till injektionsvätska, suspension i förfylld spruta, Rx, EF, J07CA10. Indikation: Samtidig immunisering mot tyfoidfeber och hepatit A-virusinfektion av personer från 16 års ålder. ViATIM bör ges i enlighet med officiella rekommendationer.

För ytterligare information, se www.fass.se. Kontaktuppgifter: ViATIM tillhandahålls av Sanofi AB, Box 300 52, 10425 Stockholm, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén: 2018-02-05