JÄMFÖRT MED STANDARDDOS INFLUENSAVACCIN HAR EFLUELDA:

4X

FYRA GÅNGER HÖGRE ANTIGENDOS1

24,2%

(95% KI: 9,7%-36,5%,
p<0,001)

DEMONSTRERAT FÄRRE FALL AV INFLUENSA1*

17,9%

(95% KI: 14,9%-20,9%,
p<0,001)

FÄRRE SJUKHUS­INLÄGGNINGAR PÅ GRUND AV HJÄRT- ELLER LUFTVÄGS­SJUKDOM1**

13,4%

(95% KI: 7,3% till 19,2%, p < 0,001)

FÄRRE FALL AV PNEUMONI OCH SJUKHUS­INLÄGGNING PÅ GRUND AV INFLUENSA1**

8,1%

(95% KI: 5,9-10,3%, p<0,001)

minskning av alla typer av sjukhusinläggningar1

Utvecklat för att erbjuda förbättrad effekt jämfört med standarddos­vaccin mot influensa1*

EFLUELDA har demonsterat statistiskt jämförbar
immunogenicitet med trevalent högdosvaccin.

EFLUELDAS effekt-, effektivitet- och säkerhetsdata
baseras därför på det trevalenta högdosvaccinet.1

SÄKERHETSPROFIL

EFLUELDA SAMMANFATTNING AV EFLUELDA SÄKERHETSPROFIL1

De vanligaste biverkningarna som förekom efter administrering av Efluelda var:

  • Smärta vid injektionsstället (42,6 %)
  • Myalgi (23,8 %)
  • Huvudvärk (17,3 %)
  • Sjukdomskänsla (15,6 %)
  • De flesta av dessa reaktioner uppstod och försvann inom tre dagar efter vaccinationen.
  • Reaktogeniciteten av högdosvaccin var något större jämfört med standarddosvaccinet.

SE VIDEO OM BELASTNINGEN AV SÄSONGS­INFLUENSAN

LYSSNA PÅ VÅRA PODDAR

Influensa & diabetes

I detta avsnitt pratar vi om influensa och diabetes med inte mindre än tre expertgäster: Björn Ehlin som är förbundsordförande på Svenska Diabetesförbundet, Stig Attvall som är docent, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Ole Fröbert som är professor vid Örebro universitet och överläkare vid universitetssjukhuset i Örebro.

 

Influensa & hjärtkärlhändelser

Under influensasäsongen dör fler människor till följd av hjärtkärlsjukdomar än under resten av året. I detta podavsnitt pratar vi om influensavaccination och hjärtkärlsjukdom med våra expertgäster Inger Ros som är f.d. förbundsordförande på Riksförbundet HjärtLung och Ole Fröbert som är professor vid Örebro universitet och överläkare vid universitetssjukhuset i Örebro.

 

Myter kring influensa & influensavaccination

Under influensasäsongen uppstår diskussioner om både influensa som sjukdom och fördelar och nackdelar med att förhindra influensasjukdom genom vaccination. I dagens diskussion fokuserar vi på influensa, risker med sjukdomen och fördelar och nackdelar med influensavaccination och andra vanliga frågor kring influensa och influensavaccination.

Prenumerera på
vårt nyhetsbrev

Referenser:

  1. Efluelda produktresume, www.fass.se, Aug 2023

* Högdos (HD) influensavaccin reducerade antalet influensafall med 24,2 % (CI 9,7; 36,5), jämfört standarddos (SD) influensavaccin (227 respektive 300 fall för HD och SD) i en dubbel-blind, aktiv-kontrollerad multicenterstudie där 31 989 personer 60+ randomiserades 1:1 att erhålla trevalent HD (TIV-HD) eller SD influensavaccin. Studien utfördes under två influensasäsonger, 2011-2013. I studien specificerat kriterie för “superior effekt”: påvisad högre effekt av HD än SD med den lägre gränsen av 2-sidigt 95% konfidenintervall (CI): >9.1%
** Flera retrospektiva studier som omfattade 8 influensasäsonger och fler än 24 miljoner personer från 65 års ålder

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning.

EFLUELDA®. Rx, EF, J07BB02.
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Fyrvalent influensavaccin (spjälkat virus, inaktiverat) injektionsvätska, suspension i förfylld spruta, 60 mikrogram HA/stam. Indikation: för aktiv immunisering av vuxna från 60 års ålder för att förebygga influensa, en dos på 0,7 ml. Efluelda ska användas i enlighet med officiella rekommendationer om vaccination mot influensa. Varningsföreskrifter och begränsningar: Efluelda får under inga omständigheter administreras intravaskulärt. Vaccination ska skjutas upp hos patienter med akut febersjukdom tills febern har försvunnit. För fullständig förskrivarinformation se www.fass.se. Kontaktuppgifter: Efluelda tillhandahålls av Sanofi AB. Box 300 52, 10425 Stockholm, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för översyn av produktresumén: 2023-05-26.

MAT-SE-2300861-1.0-11/2023